ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Nov-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 59/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިދާރީ ދާއިރާ
ލޯކަލް ކައުންސިލް
ވޯޓު
ޑިމޮކްރެޓިކް
ސިޔާސީ ޕާޓީ
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 14
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_14_23-11-2016.pdf.pdf1.84 MBAdobe PDFބައްލަވާ