ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 25-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 72/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެފިޝެެންޓް
ޑިމޮކްރަސީ
އެކައުންޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ސަލީމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 21
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_21_25-11-2015.pdf.pdf1.3 MBAdobe PDFބައްލަވާ