ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Mar-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 10/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިޔާސީ
އިންތިޚާބު
އިތުބާރު
ޑިމޮކްރަސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
މުޙަންމަދު ޢަލީ
މުޙަންމަދު ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ސަލީމް
ޢަލީ ފަޒާދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢުމަރު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަސްމާ ރަޝީދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު އަސްޢަދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ނާޡިމް ރަޝާދު
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_10_27-03-2017.pdf.pdf1.02 MBAdobe PDFބައްލަވާ