ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 71/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕީ.ޖީ
މަނިޓަރީ
ޔޫތު
އެޕީލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙުސައިން ޢަރީފް
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 20
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_20_23-11-2015.pdf.pdf1.5 MBAdobe PDFބައްލަވާ