ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 1-Mar-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 09/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓެކްސް
ފައިސާ
ޑިއުޓީ
އެކްސްޕޯޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޢަލީ ޢާޡިމް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_09_01-03-2017.pdf.pdf718 kBAdobe PDFބައްލަވާ