ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 69/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިޔާސީ
ޕާޓީ
ވޯޓު
ފިންގަރޕްރިންޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ފަޒާދު
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 18
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_18_18-11-2015.pdf.pdf929.21 kBAdobe PDFބައްލަވާ