ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 20-Feb-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 07/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕާލަމެންޓްރީ
ސިވިލް
ސަރވިސް
ޖުޑިޝަރީ
ޞިއްޙީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 7
ދާއިރާ: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_07_02-02-2017.pdf.pdf1.06 MBAdobe PDFބައްލަވާ