ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 21-Nov-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 57/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިޔާސީ ޕާޓީ
އިލެކްޝަން
ކެންޑިޑޭޓް
ޑިމޮކްރެސީ
ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ
ބޭންކް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ސަޢުދު ޙުސައިން
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ޢަލީ ސަލީމް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 12
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_12_21-11-2016.pdf.pdf1.21 MBAdobe PDFބައްލަވާ