ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 17-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 68/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
ތަރައްޤީ
ދަރަނި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ސަޢުދު ޙުސައިން
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މުޙަންމަދު ޢަލީ
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ފަޒާދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢުމަރު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 17
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_17_17-11-2015.pdf.pdf2.39 MBAdobe PDFބައްލަވާ