ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 12-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 66/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
އިންފްލޭޝަން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ޢަލީ ޝާހް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_15_12-11-2015.pdf.pdf958.15 kBAdobe PDFބައްލަވާ