ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 10-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 65/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ވަކިކުރުން
ޤާނޫނުއަސާސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަލީ ސަލީމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 14
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_14_10-11-2015.pdf.pdf846.24 kBAdobe PDFބައްލަވާ