ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 22-Nov-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 58/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކަނޑު އުޅަނދު
އިޤްތިޞާދު
އާއްމު ގާނޫނު
އިންތިޚާބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 13
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_13_22-11-2016.pdf.pdf932.53 kBAdobe PDFބައްލަވާ