ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 9-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 63/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިޔާސީ ޕާޓީ
ރިމާންޑް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
މަސްތުވާތަކެތި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަސްމާ ރަޝީދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
ނާޡިމް ރަޝާދު
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 12
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_12_09-11-2015.pdf.pdf1.26 MBAdobe PDFބައްލަވާ