ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 62/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނައިބު ރައީސް
ވަކިކުރުން
ޤާނޫނުއަސާސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ސަޢުދު ޙުސައިން
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 11
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_11_05-11-2015.pdf.pdf686.83 kBAdobe PDFބައްލަވާ