ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 20-Nov-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 56/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންތިޚާބު
ޖޫރިމަނާ
ޤާނޫނުއަސާސީ
ކްލެމެންސީ ބޯޑު
ބަނދަރުކުލި ގާނޫނު
ކަނޑު އުޅަނދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 11
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_11_20-11-2016.pdf.pdf1 MBAdobe PDFބައްލަވާ