ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 17-Nov-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 55/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދު
ގަރާރު
ސިޔާސީ
ލީޑަރު
ޑިމޮކްރަސީ
ބަޖެޓް
ކްލެމެންސީ ބޯޑު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_10_17-11-2016.pdf.pdf965.94 kBAdobe PDFބައްލަވާ