ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 61/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހަތިޔާރު
ހަނގުރާމަ
ލޯންޗު
ކުއްލި ނުރައްކާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޙުސައިން ޢަރީފް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_10_05-11-2015.pdf.pdf1.04 MBAdobe PDFބައްލަވާ