ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 4-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 60/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓްރާންސްޕޯޓު
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ޑިފެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_09_04-11-2015.pdf.pdf959.54 kBAdobe PDFބައްލަވާ