ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Feb-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 06/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕާލަމެންޓްރީ
ޑިމޮކްރަސީ
ސާނަވީ
ތަޢުލީމު
އިމްތިހާނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ސަލީމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_06_15-02-2017.pdf.pdf1.08 MBAdobe PDFބައްލަވާ