ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 28-May-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 01/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންތިޚާބު
އިދާރީ
ކަރުދާސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ސަޢުދު ޙުސައިން
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_00_28-06-2014.pdf.pdf795.13 kBAdobe PDFބައްލަވާ