ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 2-Nov-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 59/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މެޖޯރިޓީ
ކްރައިސިސް
ކޯޕަރޭޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_08_02-11-2015.pdf.pdf901.51 kBAdobe PDFބައްލަވާ