ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Oct-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 58/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދުސްތޫރީ
ވިޔަފާރި
ޓެކްސް
ސަބްސިޑީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޑރ. މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަޙްމަދު މުބީން
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޙުސައިން ޢަރީފް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 7
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_07_27-10-2015.pdf.pdf1.08 MBAdobe PDFބައްލަވާ