ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Feb-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 04/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖިނާޢީ
ޓްރެފިކު
ހެކިބަސް
ޝަރުޢީ
ފަނޑިޔާރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 4
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_04_13-02-2017.pdf.pdf1.15 MBAdobe PDFބައްލަވާ