ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 26-Oct-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 57/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓެރަރިޒަމް
ދަޢުވާ
ނުފޫޒު
ޓެރަރިސްޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ސަޢުދު ޙުސައިން
ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_06_26-10-2015.pdf.pdf1.05 MBAdobe PDFބައްލަވާ