ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 8-Feb-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 03/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންތިޚާބު
ފައިސާ
ޙުކުމް
ވިޔަފާރި
ޑިމޮކްރަސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_03_08-02-2017.pdf.pdf986.59 kBAdobe PDFބައްލަވާ