ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 6-Feb-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 01/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަޢުލީމު
ޞިއްޙީ
ހޮސްޕިޓަލް
ކަރަންޓު
އިންވެސްޓްމަންޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_01_06-02-2017.pdf.pdf935.16 kBAdobe PDFބައްލަވާ