ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Nov-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 53/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަޖެޓު
ޑެފިސިޓް
ފިނޭންސް
އިންފްލޭޝަން
ސަބްސިޑީ
މަޝްރޫޢު
އާބިޓްރޭޝަން
ޓެކްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
މޫސާމަނިކު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަލީ ފަޒާދު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޙުސައިން ޢަރީފް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_08_15-11-2016.pdf.pdf1.98 MBAdobe PDFބައްލަވާ