ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Oct-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 56/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕްރޮސެސް
ބަނދަރު
ޓެންޑަރ
އެއްފަސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ފައިޞަލް ނަސީމް
މޫސާމަނިކު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ފަޒާދު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_05_13-10-2015.pdf.pdf916.08 kBAdobe PDFބައްލަވާ