ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 29-Oct-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 38/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓު
ކެޕޭސިޓީ
ނަރުދަމާ
ޓްރެޜަރީ
މަސްވެރިން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަލީ ޝާހް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 7
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_07_29-10-2014.pdf.pdf916.61 kBAdobe PDFބައްލަވާ