ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 4-Nov-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 39/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓްރެޜަރީ
ސަބްސިޑީ
އިންވެސްޓު
ޞިއްޙީ
ޓްރެފިކު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ސިނާން
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_08_04-11-2014.pdf.pdf1.01 MBAdobe PDFބައްލަވާ