ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-Nov-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 40/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކުންފުނި
އިންޑަސްޓްރީ
ޕްރޮޖެކްޓު
ސޭފްޓީ
އޮތޯރިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމްދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_09_05-11-2014.pdf.pdf901.05 kBAdobe PDFބައްލަވާ