ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 12-Nov-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 42/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސަބްސިޑީ
ބަނދަރު
ލާމަރުކަޒު
ކައުންސިލު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޙުސައިން ޢަރީފް
ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 11
ދާއިރާ: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_11_12-11-2014.pdf.pdf1.05 MBAdobe PDFބައްލަވާ