ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Nov-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 43/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންވެސްޓު
ސަބްސިޑީ
ތަރައްޤީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
ތަޢުލީމު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާމަނިކު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 12
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_12_13-11-2014.pdf.pdf1.05 MBAdobe PDFބައްލަވާ