ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 9-Jul-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 19/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަމީންޢާންމު
ޕެރޯލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: މާވަށު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_08_09-07-2018.pdf.pdf704.61 kBAdobe PDFބައްލަވާ