ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Nov-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 44/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންތިޚާބު
އެއަރޕޯޓު
ތަރައްޤީ
ސަބްސިޑީ
ޞިއްޙީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢުމަރު ނަޞީރު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ޢަލީ
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 13
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_13_16-11-2014.pdf.pdf1.05 MBAdobe PDFބައްލަވާ