ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 17-Aug-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 45/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވަޒީފާ
ސިޔާސީ ޕާޓީ
ރެމިޓެންސް
މުސާރަ
އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން
ފިންގަރޕްރިންޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ނާޡިމް ރަޝާދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ލަޠީފް
މޫސާމަނިކު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 17
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_17_17-08-2016.pdf.pdf986.14 kBAdobe PDFބައްލަވާ