ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-Oct-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 52/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގޮނޑި
މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން
ކޮންވެންޝަން
ސެންޓަރު
މަރާމާތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ ޙުސައިން
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_03_01_05-10-2015.pdf.pdf634.45 kBAdobe PDFބައްލަވާ