ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Nov-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 46/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކުންފުނި
ސަބްސިޑީޒް
ޞިއްޙީ
ޑިއުޓީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ސިނާން
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_15_18-11-2014.pdf.pdf969.06 kBAdobe PDFބައްލަވާ