ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Aug-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 43/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބޭރު ޤައުމު
ސަފީރު
ޖަޕާން
އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން
ފުލުހުން
އަނިޔާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_15_15-08-2016.pdf.pdf968.68 kBAdobe PDFބައްލަވާ