ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 9-Aug-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 42/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޚިޔާލު
މިނިވަން
ޙައްޤު
ނޫސްވެރިކަން
ޖޫރިމަނާ
އަބުރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މޫސާމަނިކު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 14
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_14_09-08-2016.pdf.pdf836 kBAdobe PDFބައްލަވާ