ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 8-Aug-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 41/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރުހުންދިނުން
ވަޒީރުން
ބިން
ފުލެޓު
ޓެކްސް
ކައުންސިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މޫސާމަނިކު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 13
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_13_08-08-2016.pdf.pdf878.88 kBAdobe PDFބައްލަވާ