ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 11-Aug-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 45/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޝަން
ހިއުމަން ރައިޓްސް
އިންޓެގްރިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 22
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_02_22_11-08-2015.pdf.pdf711.14 kBAdobe PDFބައްލަވާ