ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 19-Jul-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 37/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮނިގަނޑު
މުސާރަ
މާލިއްޔަތު
ކޮމިޓީ
ޑިމޮކްރަސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ދާއިރާ: ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_09_19-07-2016.pdf.pdf633.5 kBAdobe PDFބައްލަވާ