ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Jul-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 36/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިވިލް ސަރވިސް
މުވައްޒަފުން
ވަކިކުރުން
ބަޖެޓް
ވަޒީފާ
ޙުކުމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އިބްރާހީމްދީދީ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_08_18-07-2016.pdf.pdf695.06 kBAdobe PDFބައްލަވާ