ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 28-Jun-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 34/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވަޒީފާ
އިމިގްރޭޝަން
ބޭރުމީހުން
ވިޔަފާރި
ޓެކްސް
ބޭންކު
ސަފީރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_06_28-06-2016.pdf.pdf705.39 kBAdobe PDFބައްލަވާ