ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 29-Jun-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 32/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ލާމަރުކަޒު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_02_09_29-06-2015.pdf.pdf939.18 kBAdobe PDFބައްލަވާ