ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 20-Jun-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 31/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓެރަރިޒަމް
ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުން
އެކްސްޓްރީމިޒަމް
ޓެރަރިސްޓް
ބޭރުމީހުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މޫސާމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_03_20-06-2016.pdf.pdf4.48 MBAdobe PDFބައްލަވާ