ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 10-Dec-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 55/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަޖެޓު
ތަރަޢްޤީ
ފުލުހުން
ޕްރޮޖެކްޓު
ސިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ސަލީމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މޫސާމަނިކު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 24
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_24_10-12-2014.pdf.pdf1.25 MBAdobe PDFބައްލަވާ