ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Jun-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 30/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މުވައްޒަފުން
މާލީ ސެކިޔުރިޓީޒް
ފައިސާ
މުސާރަ
ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ފުލެޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_02_13-06-2016.pdf.pdf1.02 MBAdobe PDFބައްލަވާ