ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 14-Dec-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 56/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖުޑީޝަލް
ފަނޑިޔާރު
އިންތިޤާލީ
ކޮމިޝަން
އިންތިޚާބު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 25
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_25_14-12-2014.pdf.pdf807.11 kBAdobe PDFބައްލަވާ